Stanovy

dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Venkov

 I.

Název svazku

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Venkov, dále jen svazek je vytvořen ve smyslu § 49 Zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), na základě smlouvy podle § 46 ods. 2 písm. b) tohoto zákona.

 

II.

Sídlo svazku a předmět činnosti

1. Členové svazku a jejich sídla jsou uvedena v příloze č. l

2. Sídlo svazku: Chotoviny, Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

3. Předmět činnosti: Zajišťování potřeb regionu, zejména činnosti uvedené v § 50 odst. l. zák. 128/2000 Sb. Sdružování finančních prostředků a financování uvedených činností a potřeb.          

 

III.

Orgány svazku

1. O všech záležitostech svazku rozhoduje valná hromada svazku. Právo hlasování mají všichni členové svazku, a to jeden hlas na jednu obec. Jednání valné hromady svolává předseda svazku minimálně l x za rok. O svolání valné hromady můžou požádat členové, kteří dosáhnou alespoň 1/3 všech hlasů svazku. Pokud na jejich žádost předseda valnou hromadu nesvolá, svolají ji členové dosahující 1/3 všech hlasů svazku sami. Jednání valné hromady svazku je veřejné. Svazek obcí ve spolupráci se členy svazku zajistí vyvěšení termínu konání valné hromady, včetně programu jednání, nejpozději 15 dnů předem na úředních deskách všech členů svazku. Účast veřejnosti se řídí § 52 žák. 128/2000. Sb.

2. Svazek volí ze svého středu sedmičlenný výbor, složený z předsedy, místopředsedy a pěti členů výboru na dobu,  odpovídající řádnému volebnímu období zastupitelstev obcí. Mandát předsedy zaniká teprve zvolením nového předsedy svazku v dalším volebním období. Vícečlenný výbor lépe odpovídá rozšíření mikroregionu o velké obce.Předseda svazku svolá volební  valnou hromadu v dalším volebním období.Předseda jedná jménem svazku (statutární orgán).Podepisování za svazek se děje tak, že k razítku svazku připojí svůj podpis předseda svazku, v době jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.

3. Valná hromada volí tříčlennou revizní komisi, která je kontrolním orgánem ve smyslu § 39 odst. 4. zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato komise zasedá 2x ročně-předmětem kontroly je nakládání s majetkem svazku, jeho hospodaření, plnění rozpočtu a řádné plnění usnesení z valných hromad.

4. Valná hromada může ustanovit své poradní orgány – realizační skupiny, jejichž úkolem je navrhovat efektivní řešení ve prospěch svazku. Tuto pravomoc svěří valná hromada výboru svazku na dobu mezi konáním valných hromad.

5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud se zasedání zúčastní alespoň50 % členů svazku. Při účasti menší než 50% členů svazku se po 30 minutách svolá nová VH, která je vždy usnášeníschopná.

6. Valná hromada se usnáší hlasováním podle bodu l. čl. III. takto:

a) 2/3 většinou hlasů přítomných členů svazku v případě rozhodování o výši členského příspěvku, výše sdružovaných finančních prostředků, schválení rozpočtu a rozpočtových změn, nakládání s majetkem, zánik svazku.

b) v případě přijetí či vyloučení členů svazku a v případě volby orgánů svazku nadpoloviční většinou hlasů všech členů svazku.

c) v případě zajištění organizačních záležitostí nadpoloviční většinou přítomných členů svazku.

7. Výbor svazku rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů výboru.

 

IV.

 Vložený majetek členů svazku a zdroje příjmů

1.  Majetek svazku je tvořen vklady měst a obcí regionu, zákládajích členů svazku ve výši 1000,- Kč a vklady dalších členů podle či. VII. odst. 1.

Vklady jsou splatné do 30-ti dnů po rozhodnutí valné hromady na účet svazku.

2.  Členský poplatek svazku stanoví valná hromada každoročně za jednoho trvale žijícího obyvatele k 31.12. předchozího roku.Členský poplatek je splatný vždy nejpozději k 31.3. běžného roku.

3.  Dalšími příjmy jsou např. úroky z vkladu, dotace, dary, mimořádné příspěvky ,na kterých se shodne valná hromada apod. .

4.  Vložené a poskytnuté finanční prostředky se stávají majetkem svazku. Mohou být použity jen k účelům a v souladu s rozpočtem a rozpočtovými změnami svazku.

5.  Hospodaření svazku  se řídí § 38 a 39 zákona 250/2000. Sb.

6.  Rozpočet se sestavuje podle : Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtováni, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Rozpočet schvaluje valná hromada v paragrafovém znění . Přesuny na jednotlivých položkách jsou v kompetenci předsedy svazku do výše schváleného rozpočtu na jednotlivých paragrafech.

7. Svazek dá přezkoumat hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok v souladu s § 53 žák. č. 128/2000 Sb.

                                             

V.

  Právava a povinnosti členů svazku

1.  Každý z členů svazku je povinnen napomáhat podle svých možností činnosti svazku.

2. Jednotliví členové svazku mají právo kontrolovat činnost svazku a podílet se rovným dílem na výsledcích jeho práce.

3. Obec a město zastupují ve svazku starosta nebo osoba, která má písemné pověření k zastupování.

4.  Každý z členů svazku je povinen zveřejňovat na své úřední desce, ale i v elektronické podobě rozpočet, závěrečný účet svazku a doložit toto zveřejnění písemně předsedovi svazku, před schválením na valné hromadě. Pokud toto jednotlivé obce nedodrží, a dojde ke správnímu řízení proti svazku, budou tyto obce hradit správní pokutu v případě jejího uložení.

 

VI.

  Podíl na zisku a ztrátě

1.  Zisk svazku se rozděluje v poměru k počtu obyvatel členských měst a obcí svazku.

2.  Na úhradě ztráty svazku se členská města a obce podílí podle počtu obyvatel.

3.  Rozdělení zisku a rozhodnutí o úhradě ztráty schvaluje valná hromada.

 

 

  VII.

Přistoupení a vystoupení

1. Další člen může přistoupit pouze se souhlasem valné hromady. Do svazku vstupuje na základě smlouvy o přistoupení k svazku. Ve smlouvě musí být uvedeno kromě jiného, že bez výhrad přistupuje ke stanovám svazku. Současně je povinnen zaplatit částku 1000,- Kč na jeden hlas ve svazku, jako vstupní poplatek.

2.  Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Nekončí však dříve, než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému vypořádání vzájemných závazků se členem, který podal výpověď.  Při výpovědi se příspěvek ani vklad nevrací.

3.  Při ukončení členství v průběhu roku je povinnen vystupující člen uhradit poměrnou část prostředků sdružených na základě rozhodnutí valné hromady pro příslušný rok.

 

VIII.

Zánik svazku

1.   Svazek se ruší hlasováním členů svazku – odst.III. , bod 6 a).

2.  Svazek zaniká výmazem z registrace. Valná hromada stanoví osobu, která o výmaz z registru požádá.

3.  Nepřejde-li majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle počtu obyvatel členských obcí.

                                                     

IX.

Změny a doplňky těchto stanov lze provést hlasováním a usnesením podle bodu  5 čl. III., těchto stanov.

………………………………                             …………………………………

Předseda                                                    Místopředseda
 

Schváleno na Valné hromadě dne :   9.března 2010
 

 

Příloha č. 1 ke stanovám – seznam členských obcí